About HoMC  
 
HoMC (Hospital Operation Management Control) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมการทำงาน  
ในโรงพยาบาลทั้งระบบส่วนหน้า (front office) ได้แก่ การให้บริการการรักษาพยาบาล และระบบส่วนหลัง (back office) ได้แก่งานบริหารด้านบัญชีการเงิน  
บุคลากร ตลอดจนระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร Software HoMC เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นอย่าง ต่อเนื่องมากว่า30 ปี เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่น  
การใช้งานที่ครบครัน และมีความยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานและบริการผู้ป่วยทั้งของรัฐบาลและเอกชนจำนวนมาก  
     
  จุดเด่นของเรา  
  กว่า 30 ปี ที่ทำให้ HoMC เป็นที่รู้จักในวงการ HIS ด้วยคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ดีและราคาที่คุ้มค่า ทันสมัย และมีการจัดวางขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมสามารถ  
  ปรับให้เข้ากับงานที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล HoMC เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลระดับศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาล  
  เฉพาะทาง และโรงพยาบาลเอกชน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  info-d software was established in 1988 with expertise in Health Care Management. For the past 30 years this hospital management  
  software has been known as HoMC (Hospital Operation Management Control).  
     
  HoMC is now operated in many renowned private and governmental hospitals. The software covers all functions of hospital front and  
  back office control. Besides the full option features, all systems are flexible and comprehensive. It’s also smart and elegant for executives  
  in planning, provided by HoMC data management. The product can be customized to each hospital's need. info-d provides highly-qualified  
  staff in developing its software to full utility and dataset.  
     
     
   
     
     
     
 
HoMC  
Products
 
 
ระบบงานลงทะเบียนผู้ป่วย (OPD Registration System)
   
  มีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและควบคุมสถานะแฟ้มประวัติของผู้มารับบริการ  ในระบบนี้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลยืมบัตร ล้มบัตร  นัดหมาย  
  ลงข้อมูลการวินิจฉัย ตรวจสอบสถานะของแฟ้มประวัติ สามารถสอบถามสถานะ การตรวจรักษาของผู้มารับบริการทั้งในการมาติดต่อ
  รักษาครั้งปัจจุบันหรือสืบค้นจากประวัติการมาติดต่อรักษา ทั้งยังเป็นระบบที่ใช้เพื่อบันทึกแฟ้มประวัติผู้มารับบริการใหม่ และลงทะเบียน
  การมาติดต่อรักษาของผู้มารับบริการเพื่อพบแพทย์และเข้ารับการตรวจตามแผนกต่างๆ 
   
   
   
   
   
  ระบบงานพยาบาลหน้าห้องตรวจ (OPD Nurse Station System)
   
  ใช้ในการควบคุมลำดับการเข้าตรวจรักษาของคนไข้ในแต่ละห้องตรวจ   บันทึกข้อมูลการตรวจร่างกายก่อนพบแพทย์  พิมพ์ใบรับรองแพทย์
  บันทึกขอทำและดูผลจากหน่วยงานชันสูตร ดูผลของหน่วยงานทางรังสี ดูประวัติการรับยาและอุปกรณ์ของคนไข้ รวมทั้งประวัติการวินิจฉัย
  โรคของแพทย์ สามารถสืบค้นประวัติการป่วย  การมาติดต่อขอรักษาของคนไข้  บันทึกนัดหมาย และหน้าห้องตรวจสามารถทำการลงทะเบียน
  ตรวจได้เองสำหรับคนไข้นัดตรวจ
   
   
   
   
   
  ระบบงานห้องแพทย (Doctor Station System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจคนไข้นอกรายวัน หรือคนไข้ในที่เป็นคนไข้ในรับผิดชอบ ข้อมูลที่บันทึก ได้แก่ การตรวจรักษา (Progress Note) 
  การสั่งยา การส่งตรวจทางพยาธิ การส่งตรวจทางรังสี หรือ สั่งผ่าตัด รวมถึงทำการบันทึกค่าตอบแทนแพทย์  และการบันทึกข้อสรุป
  การวินิจฉัยโรคทาง ICD10-9 TM และใช้ในการดูประวัติการตรวจรักษาของคนไข้ ก่อนที่ แฟ้มเวชระเบียนจะมาถึงได้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วย (Drug Dispensing System)
   
  มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการขอยาคนไข้ โดยการบันทึกจะทำการตรวจสอบรายการแพ้ยา และรายการการมีปฏิกิริยากันระหว่างตัวยา
  แบบอัตโนมัติ ตรวจสอบการจ่ายยาซ้ำ ตรวจสอบการจ่ายยาไม่ตรงกับโรค และตรวจสอบการจ่ายยาที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ
  พิมพ์ใบรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ พิมพ์ฉลากยา  สำหรับคนไข้ใน ระบบสามารถแยกใบสั่งยาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  ประเภท ปกต ิต่อเนื่อง กลับบ้าน  ซึ่งการบันทึกยาแบบต่อเนื่องจะทำให้ลดภาระในการบันทึกรายการยาซ้ำทุกวันได้
   
   
   
   
   
  ระบบงานห้องปฏิบัติการทางเคม (Laboratory System)
   
  มีหน้าที่ในการบันทึกรายการขอทำชันสูตรทั้งคนไข้นอกและใน ในการบันทึกขอทำชันสูตรสามารถบันทึกได้โดยง่าย  เนื่องจากระบบแสดงรายการ
  ชันสูตรเป็นแบบรายการตัวเลือก ที่เหมือนกับการบันทึกลงบนเอกสารกระดาษแบบเดิม  ใช้สำหรับลงผลที่ตรวจพบและพิมพ์ผล มีการตรวจสอบ
  ผลที่บันทึกก่อนที่จะให้ส่งออกจากห้องชันสูตร ตรวจสอบผลย้อนหลังของการตรวจแต่ละชนิดเพื่อมิให้ผลคลาดเคลื่อนมากจนเกินไป ควบคุม
  คงคลังของชันสูตรได้เอง นัดหมายคนไข้ได้และยังทำการลงทะเบียนคนไข้ที่นัดมาทำการตรวจโดยคนไข้ไม่ต้องลงทะเบียนที่เวชระเบียนทำให้การ
  ่บริการทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   
   
   
   
  ระบบงานห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา (Radiology System)
   
  มีหน้าที่ในการบันทึกรายการขอทำรังสีทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน  ในการบันทึกขอทำรังสีสามารถบันทึกได้โดยง่าย เนื่องจากระบบ
  แสดงรายการรังสีเป็นแบบรายการตัวเลือก ที่เหมือนกับการบันทึกลงบนเอกสารกระดาษแบบเดิม  มีหน้าที่ให้รังสีแพทย์ลงผลที่ตรวจพบ
  และพิมพ์ผล ซึ่งในการลงผลของรังสีแพทย์สามารถทำได้โดยง่ายเพราะระบบอนุญาตให้รังสีแพทย์สร้างผลมาตรฐานไว้ก่อนล่วงหน้า
  เมื่อต้องการลงผล รังสีแพทย์เพียงเลือกรายการผลที่สร้างไว้มาทำการบันทึกโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่บ่อยครั้ง สามารถควบคุมคงคลังของ
  รังสีได้เองนัดหมายคนไข้ได้และยังทำการลงทะเบียนคนไข้ที่นัดมาทำการตรวจ โดยคนไข้ไม่ต้องลงทะเบียนที่ เวชระเบียนทำให้ การบริการ
  ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   
   
   
  ระบบงานลงทะเบียนผู้ป่วยใน (IPD Admission System)
   
  มีหน้าที่ในการบันทึกรับคนไข้นอก เข้านอนโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในสถานะคนไข้ใน หรือ ทำการบันทึกรับผู้มารับบริการนอกเพื่อ
  นอนรอดูอาการ ก่อนทำการลงทะเบียนรับเป็นคนไข้ใน  และมีหน้าที่ในการจำหน่ายคนไข้ใน ตามประเภทและสถานะที่ได้รับคำอนุญาตจาก
  แพทย์เจ้าของไข้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานหอผู้ป่วยใน (Ward System)
   
  มีหน้าที่ในการบันทึกแพทย์เจ้าของไข้  แพทย์ที่ปรึกษา   บันทึกข้อมูลการตรวจทางร่างกายเบื้องต้น  บันทึกสั่งทำและดูผลจากหน่วยงาน
  ชันสูตร สั่งทำและดูผลจากหน่วยงานทางรังสี บันทึกคำขอยาอุปกรณ์  หรือสั่งทำหัตถการทีละรายการ หรือหลายๆรายการพร้อมกันได้
  สามารถสืบค้นประวัติการป่วยการมาติดต่อรักษาของคนไข้ บันทึกนัดหมาย สั่งทำรายการผ่าตัด สั่งอาหาร บันทึกค่าแพทย์  ย้ายห้องและ
  จำหน่ายคนไข้
   
   
   
   
   
  ระบบงานห้องผ่าตัด (Operating Room System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกรายการและทำการยืนยันรายการคำขอผ่าตัดจากหน่วยต่างๆ โดย แบ่งลำดับการทำงานเป็น บันทึกคำขอ ยืนยัน
  การใช้ห้อง บันทึกข้อมูลการผ่าตัด และสรุปผลการผ่าตัด และหน่วยงานอื่นเช่นหอผู้ป่วยหรือคลินิกศัลยกรรม สามารถทำการ
  ตรวจสอบตารางการใช้ห้องผ่าตัดแบบออนไลน์ก่อนทำการกำหนดรายการผ่าตัดให้กับคนไข้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานห้องคลอด (Labor Delivery Room System)
   
  ในการส่งคนไข้เข้าห้องคลอด ระบบจะทำการสร้างหมายเลขลำดับของการรับเข้าห้องคลอด และพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับติดข้อมือทันที
  เพื่อนำเข้าไปใช้ในห้องคลอด ทั้งยังเป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บบันทึกข้อมูล ก่อนคลอด หลังคลอด ข้อมูลของเด็กแรกเกิด โดยระบบ
  สามารถสร้างเลขประจำตัวคนไข้ ให้กับเด็กแรกเกิด พร้อมกับทำการรับเข้าเป็นคนไข้ในได้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานกายภาพบำบัด (Physiology Theraphy System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกรายการและทำการยืนยันรายการคำขอทางกายภาพ โดยระบบกายภาพ มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถทำการสร้างชุด
  ในการทำกายภาพ ที่สามารถกำหนด จำนวนครั้งในการบำบัด จำนวนวัน และความถี่ของการมาบำบัด พร้อมพิมพ์ใบนัดรวมให้กับผู้มา
  รับบริการ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วในการติดตามคนไข้ให้มารับบริการอย่างครบถ้วน
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานวิสัญญ (Anesthetic System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกรายการและทำการยืนยันรายการระงับความรู้สึก ค่าใช้จ่าย  สำหรับคนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัด โดยการ
  บันทึกสามารถระบุวิธีการระงับความรู้สึกได้ทั้งจากแพทย์ผู้สั่งผ่าตัดหรือจากการวินิจฉัยของวิสัญญีแพทย์ โดยการทำงาน
  ของระบบวิสัญญีจะต่อเนื่องมาจากการสร้างใบคำขอของระบบงานผ่าตัด
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานทันตกรรม (Dental System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกประวัติ  ซี่ ด้าน  กิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลประวัติทางพยาธิ
  ประวัติทางเอกซเรย์  ข้อมูลการเงิน เข้ากับฐานข้อมูลกลาง ทั้งยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มบัตรประจำตัวผู้มารับบริการทางทันตกรรม
  ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวผู้รับบริการแยกชุดกับหมายเลขประจำตัวคนไข้ของโรงพยาบาล
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานโภชนาการ (Nutrition System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกรายการและทำการยืนยันรายการสั่งอาหารให้กับคนไข้โดยการเลือกอาหารจากเมนูอาหารประจำเดือน ของโรงพยาบาลหรือ
  อาหารเมนูพิเศษได้วอร์ดสามารถกำหนดวันที่ในการงดน้ำงดอาหารของคนไข้ เพื่อแจ้งให้หน่วยโภชนาการระงับการส่งอาหาร สั่งอาหารแบบ
  ต่อเนื่องทำให้หน่วยโภชนาการสามารถสรุปจำนวนวัตถุดิบที่จะต้องจัดเตรียมล่วงหน้าสำหรับการผลิตได้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานตรวจสุขภาพ (Check Up System)
   
  ใช้เพื่อการจัดกลุ่มการตรวจสุขภาพการทำงานของร่างกาย ที่ประกอบด้วย การตรวจทางพยาธิ การตรวจทางรังสี การใช้ยา อุปกรณ์
  หัตถการหรือค่าบริการที่รวมอยู่ในชุดการตรวจเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดส่วนลดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปหรือบริษัทคู่สัญญา และพิมพ์
  สมุดสรุปผลการตรวจสุขภาพ แบบฟอร์มการเพื่อการสมัครงาน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานการเงินผู้ป่วย (Payment System)
   
  มีหน้าที่สำหรับบันทึกรายการรับชำระค่ารักษาจากคนไข้  โดยสามารถแบ่งยอดเงินออกเป็นกลุ่มแล้วรับชำระได้หลายๆ ประเภทเงินในยอดเงิน
  แต่ละกลุ่ม คำนวณส่วนลด ตามบริษัทคู่สัญญาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และมีหน้าที่ในการออกรายงานปิดผลัดทำงานของแคชเชียร์แต่ละคน
  คำนวณค่าห้องอัตโนมัติ ปิดบัญชีคนไข้ พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่าย ยกเลิกใบเสร็จ รวมใบเสร็จ พิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งค่ารักษา ออกรายงานสมุด
  รายรับประจำวันทะเบียนคุมคนไข้ค้างชำระ ฯลฯ
   
   
   
   
   
  ระบบงานควบคุมสิทธิ์ (DRGs System)
   
  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบอื่นๆ  เพื่อประมวล ผลออกเป็นไฟล์ที่มีโครงสร้างมาตรฐานตามรูปแบบที่กำหนดของสำนักงาน
  ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คำนวณกลุ่มค่ารักษา DRGs ประเมินค่า RW และพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกเก็บค่ารักษา
  พยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างมาตรฐาน 43+7 แฟ้ม
   
  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบอื่นๆ  และเพิ่มหน้า จอสำหรับการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มรายบุคคล เพื่อนำส่ง สปสช .
  ตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ข้อมูลแม่และเด็ก ข้อมูลฝากครรภ์ ข้อมูลการรับวัคซีน เป็นต้น เพื่อประกอบการเรียกเก็บ
  ค่าบริการตรวจรักษาจากสปสช
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานข้อมูลส่งเบิกผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม (SSO)
   
  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบอื่นๆ  ทั้งข้อมูลด้านการมาติดต่อรักษา ข้อมูลการนอนรพ . ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการวินิจฉัยโรค
  เพื่อนำส่งเข้าโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคม ตามรูปแบบที่กำหนด
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานข้อมูลส่งเบิกผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการการ (CSCD/CIPN/CSMBS)
   
  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากระบบอื่นๆ  เพื่อประมวล ผลเป็นรูปแบบ XML ไฟล์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกลางสารสนเทศบริการ
  สุขภาพเพื่อรายงานจำนวนการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ข้าราชการประเภทต่างๆ
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานเชื่อมต่อเครื่องมือห้องปฏิบิติการทางเคมี (LIS)
 
  ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ LIS เพื่อส่งออกข้อมูลคำขอแลบของคนไข้ และนำเข้าผลการตรวจแลบ ตามรูปแบบที่ LIS กำหนด ลดภาระ
  การบันทึกผลการตรวจซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดการผิดพลาดขณะทำการบันทึกผลได้
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานเชื่อมต่อเครื่องมือห้องปฏิบิติการทางรังสีวิทยา (RIS/PACs)
   
  ใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรายการคำขอจาก HOMC ไปยังระบบ RIS เพื่อสืบค้นรายการภาพเอกซเรย์จากระบบดังกล่าว นำมาแสดงที่หน้า
  จอการให้บริการคนไข้
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานบริหารคงคลัง (Inventory System)
   
  ใช้สำหรับบันทึกรับสินค้าจากผู้ขายเข้าคลัง โอนสินค้าระหว่างคลัง ปรับยอดสินค้าแต่ละคลัง ปรับราคาต้นทุนและราคาขาย ซึ่งในทุกๆ
  กิจกรรม ระบบจะจัดเก็บเป็นประวัติให้สามารถตรวจสอบได้เสมอ จากการบันทึกข้อมูลต่างๆ ระบบจะพิมพ์ สต๊อกการ์ด และรายงาน
  อื่นๆ  ที่สำคัญและจำเป็นต่อการตรวจสอบและควบคุมปริมาณคงคลัง
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานลูกหนี้ (Account Receiveable System)
   
  ระบบนี้ดึงข้อมูลโดยตรงจากระบบการเงินผู้ป่วย ที่มีการชำระเงินแบบเงินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ 
  แล้วเรียกเก็บเงินกับบริษัทคู่สัญญาและติดตามลูกหนี้  บริหารลูกหนี้ และการชำระเงินจากลูกหนี้
   
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานเจ้าหนี้ (Account Payable System)
   
  ระบบบัญชีเจ้าหนี้เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ และควบคุมการชำระหนี้  ที่มีผลอย่างมากต่อการบริหาร
  การเงินของธุรกิจโดยตรงและการรักษาความ สัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้อื่น ทำงานประสานกับระบบงานคงคลังเมื่อรับ
  สินค้าเข้าสู่คลังจะเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 
  ข้อมูลเจ้าหนี้ และการชำระหนี้  เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริหารในการตัดสินใจ
   
   
   
   
   
  ระบบงานบัญชีทั่วไป (General Ledger System)
   
  เป็นระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกจากการใช้งานด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท
  รองรับการทำงานตามมาตรฐานของระบบบัญชีทั่วไป  ในรูปแบบที่สรรพากรกำหนด คือ การลงบัญชีรายวันทั่วไป,การผ่านรายการ
  และการออกรายงานประเภทต่างๆ
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานจัดซื้อ (Purchasing System)
   
  ระบบจัดซื้อ / คงคลังวัสดุเป็นระบบที่ใช้สำหรับ ขอซื้อ  สั่งซื้อ และรับสินค้า โดยทำการเชื่อมโยงสถานะคงคลัง
  เป็นระบบเดียวกันกับคลังสินค้าของงานด้านการให้บริการคนไข้  และทำการเชื่อมโยงใบสั่งซื้อไปยังระบบเจ้าหนี้เพื่อจ่ายเงิน
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานสินทรัพย์ (Fix Asset System)
   
  มีหน้าที่ในการตรวจเช็คจำนวนสินทรัพย์   ควบคุมจำนวนรวมของสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคา  
  ทั้งยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้อสินทรัพย์ชนิดต่างๆ
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานบันทึกค่าตอบแทนแพทย(Doctor Fee's System)
   
  มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลการตรวจของแพทย์ ที่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลการให้ค่าตอบแทน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ทำการตรวจสอบก่อนทำการยืนยันจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์ โดยค่าตอบแทนสามารถทำการกำหนดไว้ล่วงหน้าได้หลายแบบ เช่น
  เป็นอัตราส่วนกับค่าบริการ เป็นจำนวนเงิน(บาท) โดยจำแนกได้ตามประเภทของคนไข้ที่มาติดต่อรักษา 
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานบุคลากรและเงินเดือน (HR And Payroll System)
   
  เป็นระบบที่ใช้ควบคุมกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมถึงการคำนวณภาษี เก็บบันทึกประวัติการเข้าทำงานของพนักงาน
  แต่ละคน แสดงรายงานการนำส่งเงิน หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
   
   
   
   
   
   
  ระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record System)
   
  ใช้ในการจัดเก็บเวชระเบียนผู้มารับบริการ เพื่อลดต้นทุนในการเก็บแฟ้มประวัติแบบเดิม และเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลประวัติ
  ส่งผลให้การรักษาและวินิจฉัยโรคของแพทย์มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในระบบการจัดเก็บภาพแฟ้มประวัติ
  สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆในการจัดเก็บเอกสารทุกชนิดเข้าฐานข้อมูลได้ เช่น  แบบบันทึกผลการตรวจของแพทย์แผนกต่างๆ
  ที่มีการเขียนและระบายภาพ อาทิ ภาพการตรวจตา ภาพการตรวจกระดูก ภาพการอ่านเอกซเรย์  เป็นต้น
 
   
   
   
   
  HoMC
Clients
   
  โรงพยาบาลภาครัฐ (ศูนย์) Government Hospital (center)
         
  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (Maharat Nakhonratchasima) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (Chiang Rai Prachanukroh)
  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayudhaya) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (Suratthani)
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (Sanprasitthiprasong) โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani)
   
  โรงพยาบาลภาครัฐ (ทั่วไป) Government Hospital (general)
         
  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (Buriram) โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (H.M.King Bhudhalertlah)
  โรงพยาบาลอ่างทอง (Ang thong) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (H.M.Queen Sirikit)
  โรงพยาบาลกระบี่ (Krabi) โรงพยาบาลพังงา (Phang Nga)
  โรงพยาบาลพัทลุง (Phathalung) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า (H.M.King Prachomklao)
  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา (Charndrarubeksa) สถาบันโรคทรวงอก (Central Chest Insititue Of Thailand)
  สถาบันราชประชาสมาสัย (Ratchaprachasamasia Insititue)
         
  โรงพยาบาลเอกชน Private Hospital
   
  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร (Paolo Kaset) โรงพยาบาลแมคคอร์มิค (McCORMICK)
  โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล (Central General) โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ (Mission Bangkok)
  โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต (Mission Phuket) โรงพยาบาลพะเยา ราม (Phayao Ram)
  โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก (Ruamphat Pitsanulok) โรงพยาบาลพีรเวช (Peeravej)
  โรงพยาบาลนครินทร์ (Nakarintra) โรงพยาบาลซานเปาโล (Sanpaulo)
  โรงพยาบาลเชียงราย อินเตอร์ (Chiang Rai Inter) โรงพยาบาลมนารมย์ (Manarom)
   
     
     
     
  HoMC Jobs
  ตำแหน่ง IT Support  
  - วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
- มีความรู้ทางด้าน hardware & software, network และระบบฐานข้อมูล (DBMS)
 
  - มีความรับผิดชอบสูง สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาทางด้าน IT  
 
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
     
  IT Support ......  
    - Bachelor Degree in Computer Science or related field  
    - Knowledge of hardware, software, net work and  DBMS  
    - Enthusiasm with high responsibility  
    - Able to travel upcountry  
     
     
  ตำแหน่ง Programmer  
  - วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS-Window Server หรือ Linux และระบบเครือข่าย  
  - มีความรู้ด้าน Database (DBMS) และภาษา SQL เป็นอย่างดี และ ภาษาใดภาษาหนึ่ง C#, Delphi, VB, Java  
  - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได  
     
  Programmer  
    - Bachelor Degree in Computer Science or related field  
    - Knowledge of MS-Window Server or Linux and Network  
    - Good Knowledge of DBMS and SQL and/or knowledge of C#, Delphi, VB, JAVA  
    - Able to travel upcountry  
     
  ติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณพรทิพ/คุณจุไรพร  
  บุคคลที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่: บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด  
  10/5 ถนนลาดพร้าว ซอย 89 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
  โทร.(662) 542-1964-6 แฟ๊กซ์ (662) 542-1964-6 ต่อ 119  
  Website:www.info-dsoftware.com  
  Email:info-d@info-dsoftware.com, schuraiporn@hotmail.com  
     
  Contact Person: Khun Porntip or Khun Churaiporn  
  info-d software Co., Ltd.  
  10/5 Ladprao Rd. 89, Bangkok 10310  
  Tel. 02-542-1964-6  
  Email:info-d@info-dsoftware.com, schuraiporn@hotmail.com  
     
     
   
  HoMC House  
     
    บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด 
    10/5 ถนนลาดพร้าว ซอย 89 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
    โทร.(662) 542-1964-6 แฟ๊กซ์ (662) 542-1964-6 ต่อ 119 
    Website: www.info-dsoftware.com 
    Email: info-d@info-dsoftware.com
     
 
แผนที่
 
    map